Προϊόντα

Προϊόντα

 

Humira 20 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

adalimumab

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Humira 40 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

adalimumab
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Humira 40 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα
adalimumab
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Humira 80 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας
adalimumab
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Humira 80 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα
adalimumab

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml πόσιμο διάλυμα
lopinavir + ritonavir
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Kaletra 200 mg/50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
lopinavir/ritonavir
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Maviret 100 mg/40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

glecaprevir/pibrentasvir 

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Norvir 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ritonavir
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Sevorane® 100% W/W υγρό πτητικό για γενική αναισθησία
sevoflurane
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Synagis 100 mg/1 ml ενέσιμο διάλυμα
 palivizumab
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Venclyxto 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Venclyxto 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Venclyxto 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
venetoclax
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Zemplar 1 μικρογραμμάριο καψάκια, μαλακά
paricalcitol
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Zemplar 2 μικρογραμμάρια καψάκια, μαλακά
paricalcitol
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη