Skip to main content

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για Επαγγελματίες Υγείας

Η AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.(”AbbVie”) (Μαρίνου Αντύπα 41-45, Τ.Κ. 141 21 Νέο Ηράκλειο) είναι μια Ελληνική βιοφαρμακευτική εταιρεία η οποία αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά φαρμακευτικά προϊόντα και προσφέρει λύσεις προσανατολισμένες στον ασθενή. Η AbbVie είναι τμήμα ενός πολυεθνικού ομίλου που εστιάζει παγκοσμίως στην ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων θεραπειών . Στην AbbVie, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται παρακάτω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και γιατί

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που σας αφορούν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων απευθείας από εσάς και από: δημόσια διαθέσιμες πηγές, βιογραφικά σημειώματα, online και άλλες βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες και άλλα έγγραφα ή έντυπα που εσείς παρέχετε ώστε να μπορεί η AbbVie να συνεργαστεί μαζί σας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που χορηγούνται ή υποστηρίζονται από την AbbVie, όπως επιστημονικά συνέδρια, συνέδρια και συναντήσεις χορηγούμενες από την AbbVie, Συμβουλευτικές Επιτροπές, δραστηριότητες κλινικής έρευνας και ανάπτυξης, εκπαιδευτικές συναντήσεις ή σε άλλο πλαίσιο.

Η AbbVie μπορεί να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει ορισμένες ή όλες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό που περιγράφεται παρακάτω:

  • προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, ηλικία, φύλο και στοιχεία επικοινωνίας,
  • τα στοιχεία των παροχών (χρηματικών ή μη) που γίνονται προς εσάς συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά παροχών για την επιχορήγηση της συμμετοχή σας σε επιστημονικά συνέδρια, αμοιβές για την παροχή υπηρεσίων κ.ά, σύμφωνα το 66 παρ. 7α του Ν. 4316/2014 καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ,
  • επαγγελματικά στοιχεία όπως τόπος εργασίας, θέση εργασίας, ιατρικός τομέας που δραστηριοποιήστε, επαγγελματικά προσόντα και επιστημονική δράση (όπως προηγούμενη εμπειρία σε κλινικές μελέτες και συμμετοχή σε ερευνητικές μελέτες στο παρελθόν ή υπό εξέλιξη με την AbbVie και άλλες εταιρείες), δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής ή επιστημονικής έρευνας και άρθρων, και συμμετοχή σε ενώσεις και συμβούλια,
  • οικονομικά στοιχεία όπως πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού φορολογικού μητρώου, και
  • στοιχεία αλληλεπιδράσεων σας με εμάς, όπως τι είδους συναντήσεις πραγματοποιήσαμε, τα θέματα που συζητήθηκαν, τη γνώση και τα ερωτήματα που είχατε για την επιχείρηση και τα προϊόντα μας,, το είδος του υλικού που σας έχουμε επιδείξει, τις απαντήσεις σας σε πλαίσιοερευνών αγοράς κι ερωτηματολογίων και οποιαδήποτε γνώμη μας παρείχατε σχετικά με συνήθεις τακτικές που αφορούν τους ασθενείς σας και τη διάγνωση και παρόμοιες πληροφορίες.

Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων των πελατών μας με σκοπό το σχεδιασμό και την εκτίμηση της υπάρχουσας ή πιθανής συνεργασίας και της εμπειρίας σας σύμφωνα με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), την Ελληνική Νομοθεσία και τυχόν μεταγενέστερη νομοθεσία. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη διαχείριση οποιασδήποτε υφιστάμενης σχέσης μπορεί να έχουμε μαζί σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, την παροχή πληροφοριών σχετικών με την εξειδίκευση σας και τις προτιμήσεις σας και απαραίτητες πληροφορίες, σχετικα με προϊόντα της εταιρείας και συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες κατόπιν αιτήματός σας καθώς και την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας εάν είμαστε δεσμευμένοι απέναντί σας με σύμβαση, καθώς επίσης και για σκοπούς θέσπισης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή όπου έχουμε νομική υποχρέωση να πράξουμε έτσι (π.χ. στη φαρμακοεπαγρύπνηση και δημοσιοποίηση παροχών).

Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η AbbVie μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους, από καιρό εις καιρό, σε σχέση με τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτή τη γνωστοποίηση. Συγκεκριμένα, μπορεί να καταστήσουμε διαθέσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

  • άλλες εταιρείες εντός του ομίλου της AbbVie και εταιρείες με τις οποίες μπορεί να συνεργαστούμε σε σχέση με προτεινόμενα ή υφιστάμενα έργα της AbbVie∙
  • εταιρείες τρίτων οι οποίες παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες στην AbbVie όπως νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές και πάροχοι υπηρεσιών IT∙
  • άλλους τρίτους σύμφωνα με δικαστική απόφαση, για την προάσπιση των συμφερόντων της AbbVie, ή όπου αλλού απαιτείται από τη νομοθεσία ή τη νομική διαδικασία∙ και
  • υφιστάμενους ή πιθανούς αγοραστές των επιχειρήσεων της AbbVie σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς.

Η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνει τη διαβίβασή τους σε κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, των οποίων οι νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να μην είναι ισοδύναμοι, ή τόσο προστατευτικοί, με εκείνους που υπάρχουν στο κράτος διαμονής σας. Η AbbVie προσχώρησε στη Συμφωνία Διαβίβασης Δεδομένων Μεταξύ της AbbVie και των Συνδεδεμένων Εταιριών με την AbbVie Inc. και τις συνδεδεμένες εταιρίες της, η οποία ενσωματώνει το μοντέλο σύμβασης της Ε.Ε. για διαβιβάσεις δεδομένων σε υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, που καλύπτει όλες τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών της AbbVie παγκοσμίως ώστε να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα που διαβιβάζονται . Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο αυτής της συμφωνίας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected].

Ασφάλεια και τήρηση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν

Η AbbVie θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Όταν η AbbVie διατηρεί ένα τρίτο μέρος πάροχο υπηρεσιών, αυτός ο πάροχος θα επιλεγεί προσεκτικά και θα του ζητηθεί να χρησιμοποιήσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Η AbbVie διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται σχέση μαζί σας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος τήρησής τους.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AbbVie ώστε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε που σας αφορούν και διόρθωση των ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να εναντιωθείτε στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων για εσάς, περιορισμό της επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων, και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη γνωστοποίηση ή θα θέλατε να μην επικοινωνήσει ξανά μαζί σας η AbbVie, παρακαλώ ενημερώστε την AbbVie επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected]. Μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ της AbbVie Andreas Hildebrandt, e-mail: [email protected] ή/και υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με προστασία δεδομένων στη διεύθυνση abbvie.com/contactus.html και επιλέξτε «Privacy Inquiry» ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Germany (υπόψη: EU DPO). Εάν η AbbVie δε δύναται να παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα ή να ικανοποιήσει το αίτημά σας, θα σας δοθούν λόγοι για τέτοια απόφαση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν έχετε επίσης συναινέσει σε άμεσο marketing αλλά δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε οποιοδήποτε άμεσο marketing μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS/MMS, φαξ, και τηλεφώνου, χρειάζεται επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όπως εξηγείται στο μήνυμα που λάβατε ή επικοινωνώντας μαζί μας εδώ στο [email protected].

Για να μάθετε περισσότερα για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της AbbVie, παρακαλώ ανατρέξτε στη γενική online γνωστοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση http://www.abbvie.gr στην πολιτική τήρησης απορρήτου.