Skip to main content

Ηλεκτρονικοί Όροι Χρήσης Της Abbvie

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 15/09/2013

Οι παρόντες Ηλεκτρονικοί όροι χρήσης διέπουν την εκ μέρους σας πρόσβαση σε ιστότοπους που ελέγχονται από την AbbVie, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (συλλογικά αναφερόμενες ως η «AbbVie»), οι οποίοι περιλαμβάνουν συνδέσμους προς τους παρόντες Ηλεκτρονικούς όρους χρήσης (συλλογικά αναφερόμενοι ως οι «ιστότοποι της AbbVie»). Οι παρόντες Ηλεκτρονικοί όροι χρήσης δεν ισχύουν για ιστότοπους της AbbVie που δεν περιέχουν συνδέσμους προς τους παρόντες Ηλεκτρονικούς όρους χρήσης, για τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών ή για ιστότοπους τρίτων, προς τους οποίους ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους οι ιστότοποι της AbbVie. Η εκ μέρους σας χρήση των ιστότοπων της AbbVie υπόκειται στους παρόντες Ηλεκτρονικούς όρους χρήσης.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που της παρέχει η εφαρμοστέα νομοθεσία, η AbbVie διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Ηλεκτρονικούς όρους χρήσης, προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις, σε νομικές και ρυθμιστικές μεταβολές και στις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές. Σε περίπτωση που η AbbVie αλλάξει τους παρόντες Ηλεκτρονικούς όρους χρήσης, μια ενημερωμένη έκδοση των παρόντων Ηλεκτρονικών όρων χρήσης θα αντανακλά αυτές τις μεταβολές και θα ειδοποιηθείτε σχετικά με αυτές με την ενημέρωση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος που εμφανίζεται στο επάνω μέρος των παρόντων Ηλεκτρονικών όρων χρήσης. Προσπελαύνοντας ή χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους της AbbVie , συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση των παρόντων Ηλεκτρονικών όρων χρήσης, τους οποίους μπορείτε να προβάλλετε όταν προσπελαύνετε τους ιστότοπους της AbbVie. Αν διαφωνείτε με τους παρόντες Ηλεκτρονικούς όρους χρήσης ή αν είστε δυσαρεστημένοι από τους ιστότοπους της AbbVie, μοναδικό και αποκλειστικό σας διορθωτικό μέτρο είναι η διακοπή της χρήσης αυτού του ιστότοπου της AbbVie.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών:

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

Οι ιστότοποι της AbbVie ενδέχεται να περιλαμβάνουν κάποιες μελλοντοστραφείς δηλώσεις, οι οποίες αντανακλούν τις τρέχουσες προσδοκίες της AbbVie αναφορικά με μελλοντικά συμβάντα και την επιχειρηματική της ανάπτυξη. Οι μελλοντοστραφείς δηλώσεις ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι πραγματικές εξελίξεις ή τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τα προβλεπόμενα και εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, όπως, ενδεικτικά, η επιτυχία των τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων, τα αποτελέσματα εκκρεμούντων ή μελλοντικών κλινικών δοκιμών, η συνεχιζόμενη διάθεση των προϊόντων της στην αγορά, οι εγκρίσεις φαρμακευτικών προϊόντων από τις ρυθμιστικές αρχές, η εγκυρότητα και η εφαρμογή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της, η σταθερότητα των εμπορικών της σχέσεων και οι γενικές οικονομικές συνθήκες. Η AbbVie σκοπεύει να ενημερώνει τακτικά τους ιστότοπους της AbbVie, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ενημέρωσης οποιουδήποτε περιεχομένου.

Η εκ μέρους σας χρήση:
Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε τα ακόλουθα:

Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους της AbbVie, συμφωνείτε να μην παρακωλύσετε ούτε να ανακόψετε τη ροή των ηλεκτρονικών πληροφοριών που δημοσιεύονται στους ιστότοπους της AbbVie ή σε οποιονδήποτε από τους διακομιστές μας. Συμφωνείτε επίσης να μην αποπειραθείτε να παρακάμψετε οποιεσδήποτε λειτουργίες ασφαλείας των ιστότοπων της AbbVie και να συμμορφώνεστε με το σύνολο της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας, Νομοθεσίας της Ε.Ε., κανόνων και κανονισμών.

Παραχωρείτε στην AbbVie το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το σύνολο του περιεχομένου που αποστέλλετε ή μεταδίδετε με άλλο τρόπο στους ιστότοπους της AbbVie, σύμφωνα με τους παρόντες Ηλεκτρονικούς όρους χρήσης, με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η AbbVie, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αντιγραφής, της προβολής, της εκτέλεσης ή της δημοσιεύσής του σε οποιαδήποτε μορφή, της τροποποίησης, της ενσωμάτωσής του σε άλλο υλικό ή της δημιουργίας παράγωγου έργου βασιζόμενου σε αυτό. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, αποποιείστε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ενδεχομένως να έχετε επί του περιεχομένου που αποστέλλετε ή μεταδίδετε με άλλο τρόπο στους ιστότοπους της AbbVie (εφόσον ισχύει).

Επισήμανση προϊόντων:
Τα ονόματα, οι περιγραφές και η επισήμανση των προϊόντων μπορεί ή όχι να προέρχονται από τις Η.Π.Α. ή τρίτη χώρα, πέραν της χώρας κατοικίας σας. Τα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ή μπορεί να είναι διαθέσιμα υπό διαφορετική εμπορική ονομασία, σε διαφορετικές περιεκτικότητες ή για διαφορετικές ενδείξεις. Πολλά από τα προϊόντα που παρατίθενται είναι διαθέσιμα μόνο με ιατρική συνταγή από τον τοπικό σας πάροχο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Εκτός όπως αναφέρεται ρητά και έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων από την AbbVie, κανένα διευθυντικό στέλεχος, κανένας εργαζόμενος, αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος της AbbVie, των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών δεν παρέχει μέσω των ιστότοπων της AbbVie ιατρικές συμβουλές, διάγνωση, θεραπεία ή άλλες ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες δημιουργούν με οποιονδήποτε τρόπο σχέση γιατρού/ασθενούς.

Πνευματική ιδιοκτησία:

Οι πληροφορίες, τα έντυπα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται στους ιστότοπους της AbbVie (εφεξής οι «Πληροφορίες») ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της AbbVie, εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους συμβεβλημένους με την AbbVie. Άδεια για τη χρήση των Πληροφοριών παρέχεται, υπό την προϋπόθεση ότι (1) η ανωτέρω ειδοποίηση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα, (2) η χρήση των Πληροφοριών πραγματοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς ή προσωπικούς σκοπούς, (3) οι Πληροφορίες δεν τροποποιούνται με κανέναν τρόπο, και (4) κανένα από τα γραφικά που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο της AbbVie δεν χρησιμοποιείται χωριστά από το συνοδευτικό κείμενο. Η AbbVie δεν φέρει ευθύνη για περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους παρόχους, ενώ απαγορεύεται η διανομή αντίστοιχου υλικού χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτού. Εκτός από τα επιτρεπόμενα ανωτέρω, καμία άδεια και κανένα δικαίωμα, ρητό ή σιωπηρό, δεν παρέχεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο πλαίσιο οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα της AbbVie. Δεν επιτρέπεται καμία χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικής ονομασίας, εμπορικής μορφής παρουσίασης και προϊόντος της AbbVie που εμφανίζεται στους ιστότοπους της AbbVie χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της AbbVie, εκτός από την περίπτωση του προσδιορισμού του προϊόντος ή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Ιδιωτικό Απόρρητο Και Ασφάλεια:

Η AbbVie δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου σας στο Διαδίκτυο. Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της τήρησης του απορρήτου των στοιχείων των πελατών και των επισκεπτών των ιστότοπων της AbbVie.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, όταν υποβάλλετε στους ιστότοπους της AbbVie τα στοιχεία δια των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας, αν και η AbbVie έχει λάβει μέτρα προφύλαξης για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης προσπέλασης ή παρεμβολής, δεν υπάρχει απολύτως καμία εγγύηση ασφαλείας. ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, Η ABBVIE ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Ή ΤΗΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ) ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ Ή ΧΡΗΣΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ABBVIE ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ABBVIE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΣ, ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ 'Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ.

Περιορισμός Ευθύνης:
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ABBVIE, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ABBVIE Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ABBVIE Ή ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ Ή ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΕΦΕΞΗΣ «ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ABBVIE») ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ABBVIE, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ABBVIE Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ Ή ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ, Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΟΥΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ABBVIE Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Ή ΟΧΙ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ABBVIE ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ Η ABBVIE ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Συμφωνείτε ότι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας που προβλέπει το αντίθετο, δεν μπορείτε να καταθέσετε αξίωση ή αγωγή προκύπτουσα από ή σχετιζόμενη με τους ιστότοπους της AbbVie ή με τους παρόντες Ηλεκτρονικούς όρους χρήσης περισσότερο από ένα (1) έτος μετά από το χρόνο κατά τον οποίο προέκυψε η αξίωση ή η αγωγή. ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ABBVIE ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Γενικά:
Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Ηλεκτρονικοί όροι χρήσης και η Πολιτική τήρησης του απορρήτου περιγράφουν το σύνολο της συμφωνίας Οι ιστότοποι της AbbVie δημιουργήθηκαν και λειτουργούν υπό την Ελληνική Νομοθεσία. Η Ελληνική Νομοθεσία θα διέπει τους όρους που παρέχονται στους παρόντες Ηλεκτρονικούς όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Ηλεκτρονικών όρων και προϋποθέσεων θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα, συμφωνείτε ότι οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Ηλεκτρονικών όρων και προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.