ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚA ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΑ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Δημοσιοποίηση Παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. για το έτος 2017 (Νόμος 4316/2014, Αρθ. 66 παρ. 7α)

H AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε., εναρμονιζόμενη πλήρως με τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν.4316/2014, άρθρο 66, παρ.7α, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α270/24.12.2014), δημοσιοποιεί στην παρούσα ιστοσελίδα τις παροχές της προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) για το ημερολογιακό έτος 2017. Η δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Η Μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί για τη συγκέντρωση και δημοσιοποίηση των παροχών προς Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. αναλύεται στο σχετικό Μεθοδολογικό Σημείωμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ.. Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις παροχές προς Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ..

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι Ε.Υ. που έλαβαν παροχές από την AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. κατά τη διάρκεια του έτους 2017 και οι οποίες δημοσιεύονται βάσει του Νόμου 4316/2014, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. να έχουν πρόσβαση στις σχετικές με αυτούς πληροφορίες καθώς και να αιτηθούν τη διόρθωση σε περίπτωση δημοσιοποίησης ανακριβών δεδομένων.

2015 AbbVie ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Υ. & Ε.Υ.Φ.

2015 AbbVie ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Υ. & Ε.Υ.Φ.

2016 AbbVie ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Υ. & Ε.Υ.Φ.

2016 AbbVie ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Υ. & Ε.Υ.Φ.

2017 AbbVie ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Υ. & Ε.Υ.Φ.

2017 AbbVie ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Υ. & Ε.Υ.Φ.

Αφήνετε τον ιστότοπο abbvie.gr

Ο ιστότοπος της Abbvie που ζητήσατε να επισκεφθείτε προορίζεται για τους κατοίκους μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων χωρών, όπως υποδεικνύεται στον ιστότοπο αυτόν. Ως αποτέλεσμα, ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα ή για χρήσεις αυτών των προϊόντων που δεν είναι εγκεκριμένες σε όλες τις χώρες ή περιοχές. Αν κατοικείτε σε χώρα πέραν εκείνων στις οποίες απευθύνεται ο συγκεκριμένος ιστότοπος, επικοινωνήστε με το τοπικό υποκατάστημα της AbbVie για να πληροφορηθείτε καταλλήλως σχετικά με προϊόντα που προορίζονται για τη χώρα σας.

Ο ιστότοπος της Abbvie που ζητήσατε να επισκεφθείτε ενδέχεται να είναι σε διαφορετική γλώσσα από την ομιλούμενη στη χώρα σας

Ο ιστότοπος της Abbvie που ζητήσατε να επισκεφθείτε ενδέχεται να μην είναι βελτιστοποιημένος για το μέγεθος της οθόνης σας.

Εξακολουθείτε να θέλετε να μεταβείτε σε αυτόν τον ιστότοπο της Abbvie;

ΕΞΟΔΟΣ abbvie.gr


Το παρακάτω "Ναι" link θα σας μεταφέρει εκτός των ιστοτόπων που ανήκουν στην Abbvie

Tα links που σας μεταφέρουν εκτός των παγκοσμίων ιστοτόπων της Abbvie, δεν υπόκεινται κάτω από τον έλεγχο της Abbvie, και η Abbvie δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των ιστοτόπων και για άλλα links τα οποία μπορεί να υπάρχουν εκεί. Η Abbvie παρέχει αυτά τα links για δική σας διευκόλυνση και η ύπαρξή τους δεν υπονοεί επιδοκιμασία των σχετικών ιστότοπων απο την Abbvie

Ο ιστότοπος που ζητήσατε να επισκεφθείτε ενδέχεται να μην είναι βελτιστοποιημένος για το μέγεθος της οθόνης σας.

Επιθυμείτε να αφήσετε αυτόν τον ιστότοπο;